EU-finansierte prosjekter i SAFE (Stroke Alliance for Europe)

NFS har mottatt informasjon om forskningsprosjekter fra SAFE – Stroke Alliance for Europe. Disse forskningsprosjekter er rettet mot hjerneslag, og blir finansiert av Europakommisjonen. Prosjekter som er nye i år er:

TENSION – «blodproppslynge»

Det er nylig lansert en større internasjonal studie for å utvide bruken av mekanisk thrombectomi. Thrombectomi er en behandling mot en spesiell type blodpropp i hjernen (acute ischaemic stroke) som benytter mekaniske hjelpemidler til å redusere skadevirkningene av hjerneslag. Dette gjøres ved å gå inn i blodårene med tynne sonder som «knekker» og fjerner blodproppen. Behandlingen blir utført av spesialister i nevro-radiologi, og krever spesielt sykehusutstyr.

Nylige forsøk på utvalgte grupper av pasienter har vist at thrombectomi fører til en markert reduksjon av skader og uførhet hos slagpasienter med mindre skader, ved å gjenopprette blodgjennomstrømningen i hjernen.

Den nye studien, som er en del av det EU finansierte TENSION prosjektet, tar sikte på å undersøke effekten av mekanisk «blodproppfjerner» hos en større gruppe pasienter der fordelene ved thrombectomi i dag er usikre. TENSION skal prøve ut om det er sikkert og effektivt å utføre thrombectomi på pasienter med mere omfattende skader, dvs der større deler av hjernen er rammet enn i den tidligere studien. Pasienter vil også få mulighet til å delta i forsøket opptil 12 timer etter de første symptomer. Dette ville inkludere en større gruppe pasienter, som f eks de som får slag om natten og som derfor får en forsinket oppstart i behandlingen på sykehus.

TENSION vil ta hensyn til pasient perspektivet og effekten av behandlingen ved evalueringen av prosjektet. Særlig viktig er det at prosjektet også synliggjør sosio-økonomiske fordeler ved økt bruk av thrombectomi.
Forsøket vil omfatte inntil 714 pasienter i åtte europeiske land, og prosjektet vil pågå i fem år fra februar 2018. TENSION blir koordinert av professor Dr. Götz Thomalla ved Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf i Hamburg, og har mottatt støtte fra EU Horizon 2020 programmet.

Prof. Thomalla sa: «TENSION møter et større helseproblem, og vil gi grunnlag for en helt ny behandling av pasienter med alvorlige hjerneslag. Dette vil føre til et bedre liv for den enkelte pasient, med redusert uførhet og mindre kostnader for samfunnet.»

Mer informasjon kan fås ved å kontakte reseach@safestroke.eu.

Oversatt 14.04.2018. Magnar Aukrust

 

2. PRESTIGE-AF – PREvention of Stroke in Intercerebral hemorrhage survivors with Arrival Fibrillation

Dette er et internasjonalt prosjekt for å forebygge slag hos pasienter med hjerneblødning, og er et nytt initiativ med flere millioner euro i støtte fra Europakommisjonen.

6,9 mill euro er stilt til disposisjon for prosjekter rettet mot pasienter med hjerteflimmer (atrial fibrillation – AF). Dette er en tilstand som fører til unormale hurtige hjerteslag, og prosjektet retter seg mot de som tidligere har hatt hjerneslag forårsaket av hjerneblødning (termed intracerebral haemorrhage/ICH). PRESTIGE-AF skal være en møteplass for forskere og klinikere fra hele Europa som har som mål å redusere risikoen for ytterligere hjerneslag hos denne pasientgruppen.

Hjerneslag er en av de største helseutfordringene på verdensbasis, og inntreffer når blodtilførselen til hjernen blir forstyrret, enten ved propp i en blodåre eller ved hjerneblødning. Hjerneslag er den mest utbredte årsak til uførhet blant voksne, det nest største dødsårsak, og også den nest største årsak til demens. Det må dessuten regnes med at antallet som rammes vil øke på verdensbasis i takt med en aldrende befolkning.

Sentralt i PRESTIGE-AF er et klinisk prosjekt for innhenting av materiale om anbefalte medisiner for pasienter med hjerteflimmer (AF). Flere del-studier vil kunne utprøve modeller for individuell forutsigbarhet ved bruk av hjerneskanning, genetisk testing og andre biologiske kjennetegn. Andre aspekter ved prosjektet vil omfatte undersøkelse av kognitive og psykologiske faktorer og rusavhengighet hos pasienten.

Internasjonalt samarbeid

Det femårige prosjektet blir ledet av professor Roland Veltkamp, Department of Medicine at Imperial College, London, og vil involvere 11 andre partnere/institusjoner i UK og Europa forøvrig. Professor Veltkamp har sagt: «Forebygging av hjerneslag er en utfordring hos utsatte slagpasienter med flere diagnoser og risikoer. Det er denne kompleksiteten som gjør det vanskelig å utarbeide en individuell forebyggende strategi for den enkelte pasient. Gjennom samarbeid med våre internasjonale partnere i PRESTIGE-AF initiativet, håper vi likevel å kunne løse noen av de udekkede behovene hos disse pasientene, og utvikle mere individuelle behandlinger. Forebygging er nøkkelen, og målet er å forebygge slag og virkningen dette har for den enkelte pasient.»

Den europeiske paraplyorganisasjon SAFE (The Stroke Alliance for Europe) har påtatt seg et ansvar for å spre informasjon om PRESTIGE-AF og TENSION til alle som arbeider med hjerneslag. For mer informasjon kontakt reseach@safestroke.eu.

PRESTIGE-AF får støtte fra EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under tilskudds avtale No 754517.

Oversatt 14. april 2018: Magnuar Aukrust

Del:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste.